Ερευνητικά προγράμματα

 1. «ASTERISMOS - A­p­p­l­i­c­a­t­i­on of S­p­a­ce T­e­c­h­n­o­l­o­gy to E­n­v­i­r­o­n­m­e­n­t­al A­s­p­e­c­ts of S­u­r­f­a­ce M­i­n­i­ng - A s­u­r­f­a­ce m­i­n­i­ng d­e­c­i­s­i­on s­u­p­p­o­rt s­y­s­t­em». Ε.Ε., E­N­V­I­R­O­N­M­E­NT A­ND C­L­I­M­A­TE, No E­N­V4-C­T­96-0373, 1997-2000.
 2. «Γε­ω­τε­κτο­νι­κή και πε­τρο­λο­γι­κή-γε­ω­χη­μι­κή με­λέ­τη των αν­θρα­κι­κών πε­τρω­μά­των της πε­ρι­ο­χής Α­γί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­να Φλώ­ρι­νας». Α­ΦΟΙ ΛΑ­ΖΑ­ΡΙ­ΔΗ - Ι. ΔΗ­ΜΟΥ Α.Ε., 1996-1997.
 3. «Α­D­A­PT "ΛΥ­ΔΙΑ ΛΙ­ΘΟΣ-220/269": Πρό­γραμ­μα στρα­τη­γι­κής για την αν­τι­με­τώ­πι­ση και την πρό­βλε­ψη των ε­πι­πτώ­σε­ων των βι­ο­μη­χα­νι­κών αλ­λα­γών στην α­πα­σχό­λη­ση σε μια κα­τε­ξο­χήν πα­ρα­γω­γι­κή πε­ρι­ο­χή του κλά­δου μαρ­μά­ρου». Υ­ΠΟΥΡ­ΓΕΙ­Ο ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ, 1998-1999.
 4. «Α­ξι­ο­λό­γη­ση και Α­ξι­ο­ποί­η­ση του Ελ­λη­νι­κού Ο­ρυ­κτού Πλού­του». Γ.Γ.Ε.Τ., Ε­ΠΕΤ Ι­Ι, Νο 97ΕΛ-21, 1999-2000.
 5. «Κα­τα­νο­μή των ι­χνο­στοι­χεί­ων στη λι­γνι­το­φό­ρα λε­κά­νη Κο­ζά­νης-Πτο­λε­μα­ΐ­δας-Α­μυν­ταί­ου και η πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή τους ση­μα­σί­α». Νο­μαρ­χί­α Κο­ζά­νης, 1999-2000.
  «Ο­ρυ­κτο­λο­γι­κή με­λέ­τη με­ταλ­λευ­μά­των Χαλ­κι­δι­κής». T­VX H­E­L­L­AS S.A., 2000.
 6. «Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.». Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003.
 7. «Α­ξι­ο­λό­γη­ση και Α­ξι­ο­ποί­η­ση του Ελ­λη­νι­κού Ο­ρυ­κτού Πλού­του με έμ­φα­ση στα ζε­ο­λι­θο­φό­ρα πε­τρώ­μα­τα». Γ.Γ.Ε.Τ., Ε.Π.Ε.Τ, Ε­ΠΑΝ-Μέ­τρο 8.3-ΕΝ­ΤΕΡ 2001, 2003-2005.
 8. «Η ε­πί­δρα­ση στην ποι­ό­τη­τα του μι­κρο­πε­ρι­βάλ­λον­τος της ε­κτρο­φής και στις α­πο­δό­σεις κρε­ο­πα­ρα­γω­γών ορ­νι­θι­ών, α­πό την εν­σω­μά­τω­ση ε­νός ελ­λη­νι­κού φυ­σι­κού ζε­ό­λι­θου στο σι­τη­ρέ­σιο και στη στρω­μνή». Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., «Πε­ρι­βάλ­λον-Πυ­θα­γό­ρας-Ενίσχυση Ε­ΡΕΥ­ΝΗ­ΤΙ­ΚΩΝ Ο­ΜΑ­ΔΩΝ στο Πα­νε­πι­στή­μιο, Α.Π.Θ.», 2004-2005.
  «A R­e­g­­o­n­al E­n­t­e­r­p­r­i­se N­e­t­w­o­rk D­e­c­i­s­i­on-S­u­p­p­o­rt S­y­s­t­em f­or E­n­v­i­r­o­n­m­e­n­t­al R­i­sk a­nd D­i­s­a­s­t­er M­a­n­a­g­e­m­e­nt of L­a­r­ge-S­c­a­le I­n­d­u­s­t­r­i­al S­p­i­l­ls». E.E., E­n­e­r­gy, E­n­v­i­r­o­n­m­e­nt a­nd S­u­s­t­a­i­n­a­b­le D­e­v­e­l­o­p­m­e­nt P­r­o­g­r­a­m­me, A­c­t­i­v­i­t­i­es of a G­e­n­e­r­ic N­a­t­u­re, N­a­t­u­r­al a­nd T­e­c­h­n­o­l­o­g­i­c­al H­a­z­a­r­ds, E­V­G1-2001-0087, 2004-2006.
 9. «Πα­ρα­σκευ­ή σύγ­χρο­νων υ­λι­κών με βι­ο­ε­νερ­γή συμ­πε­ρι­φο­ρά – Με­λέ­τη φυ­σι­κο­χη­μι­κών ι­δι­ο­τή­των και κυτ­τα­ρι­κής αν­τα­πό­κρι­σης νέ­ου τύ­που ο­δον­τι­α­τρι­κών κε­ρα­μι­κών τρο­πο­ποι­η­μέ­νων με βι­ο­ε­νερ­γά κε­ρα­μι­κά». Γ' ΚΠΣ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι­Ι, Πυ­θα­γό­ρας Ι­Ι, 2005-2006.

Στη βαθμίδα του Λέκτορα

 1. «Χαρακτηρισμός χρωστικών ουσιών σε δείγματα τοιχογραφιών από ταφική ανασκαφή στην Κύπρο». Χρηματοδοτούμενο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 21/12/2010-20/1/2011.
 2. «Αξιολόγηση των ανθρακικών πετρωμάτων του Ν. Κοζάνης για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών: παραγωγή υδρασβέστου υψηλής ειδικής επιφάνειας για ειδικές περιβαλλοντικές χρήσεις». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση), 1/1/2012-31/12/2012.
 3. «Μελέτη της βιοδραστικότητας των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε σχέση με το μέγεθος, τη μορφολογία και τη χημική τους σύσταση». Χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ", ΕΣΠΑ 2007-2013, 1/1/2012–30/9/2015.

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. «Αναγέννηση οδοντικών ιστών με τη χρήση καινοτόμων βιομιμητικών ικριωμάτων σε συνδυασμό με μεσεγχυματικά κύτταρα οδοντικής προέλευσης και χαμηλής έντασης ακτινοβολία λέιζερ (DentBioTisEng)". Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα "ΑΡΙΣΤΕΙΑ II", 1/2/2014-31/7/2015».
 2. «Αποκατάσταση του παλαιού τέλματος της Ολυμπιάδας». Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 10/2-31/12/2014.
 3. «Εκτίμηση της προέλευσης του χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου – Κοιλάδας του δήμου Κοζάνης». Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Κοζάνης, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης, 14/4/2014-25/9/2015.
 4. «Ανάπτυξη στερεών φαρμακευτικών μορφών παρατεταμένης αποδέσμευσης υγροσκοπικών φαρμάκων». Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας "ΠΑΒΕΤ 2013", 2014-.
 5. «Αυτογαλακτωματοποιούμενες φαρμαξευτικές μορφές για την βελτίωση της απορρόφησης δυσδιάλυτων φαρμάκων». Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας Εξωστρέφεια ΙΙ, 2014-.
 6. «Προσδιορισμός της ορυκτολογικής, χημικής και ορυκτοχημικής σύστασης του χρωμιτίτη και των στείρων υλικών, καθώς και του εμπλουτισμού μεταλλεύματος από την περιοχή Αετοράχες του όρους Βούρινος». Μεταλλεία Γρεβενών Κοζάνης Α.Ε., 2015-16.
 7. «Μελέτη των ιδιοτήτων ζεόλιθου τύπου χαμπαζίτη σε υδατικά διαλύματα που προέρχονται από τσιμέντο». Belgian Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials, 2016-17.
©2021 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος