Διδακτορικές διατριβές

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 1. Χαραλάμπους Α., 2010. Μελέτη της Βυζαντινής Κυπριακής εφυαλωμένης κεραμικής. Διερεύνηση της τεχνολογίας κατασκευής και της προέλευσης με φυσικοχημικές μεθόδους. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 2. Γεωργιάδης Ι., 2010. Πετρολογική και γεωχημική μελέτη γρανατούχων ιζηματογενών σχηματισμών της ενότητας Βερτίσκου. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 3. Τσομπάνογλου Κ., 2011. Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης και των ιζημάτων του πυθμένα στο βόρειο τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 4. Καστρινάκη Α., 2011. Πετρολογία των λευκοκρατικών γρανιτών του Πλατανοχωρίου Χαλκιδικής και δυνατότητες αξιοποίησης των αστρίων τους στην κεραμική βιομηχανία. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 5. Παλασάντζα Π.-Α., 2011. Μελέτη της κινητικότητας υπολειμμάτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε εδαφικά συστήματα. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 6. Παπατρέχας Χ., 2011. Συσχέτιση φυσικομηχανικών ιδιοτήτων με το κοκκομετρικό μέγεθος και την ορυκτολογική σύσταση των ανθρακικών πετρωμάτων της Ανατολικής Μακεδονίας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Καζάκης Ν., 2013. Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: Εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 2. Μπουρλίβα Α., 2013. Χρήση φυσικών αργίλων στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα και αστικά και βιομηχανικά λύματα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 3. Μπέσης Δ.Α., 2014. Μελέτη των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλαιθέρων (PBDEs) στην ατμόσφαιρα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
 4. Χατζοπούλου Κ., 2014. Μελέτη των μικροθηλαστικών των Τεταρτογενών αποθέσεων του σπηλαίου Α των Λουτρών Αλμωπίας (Πέλλα, Μακεδονία): στρωματογραφία-ταφονομία-παλαιοπεριβάλλον. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 5. Ζήση Ν., 2015. Μελέτη απολιθωμάτων αρκούδας από το σπήλαιο Λουτρών Αλμωπίας με χρήση ισοτοπικών μεθόδων και διαγενετικών δεικτών: μία νέα προσέγγιση των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 6. Βαξεβανόπουλος Μ., 2017. Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δρασητριότητας στο όρος Παγγαίο, Α. Μακεδονία. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 7. Theodorou G., 2017. Novel bioceramic materials for the synthesis of scaffolds towards dental tissue regeneration. PhD Thesis, School of Physics, Aristotle University of Thessaloniki. Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 8. Κόλλιας Π. Ατμοσφαιρική διασπορά σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 9. Μουχτάρης Θ. Σύνθεση ζεόλιθου από ελληνικές ιπτάμενες τέφρες παρουσία υδατικών διαλυμάτων Η2Ο2. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 10. Τζιλίνη Μ. Γεωτεχνική διερεύνηση των μολασσικών σχηματισμών της λεκάνης των Γρεβενών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 11. Κωστάκη Γ. Late Jurassic-Early Creatceous shallow water sediments on the top of the Tethyan ophiolites of the Hellenides (Northern Greece). Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη)
©2021 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος