ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 1998. Πετρολογική, γεωχημική και τεχνολογική μελέτη των Ιουρασικών ανθρακικών πετρωμάτων Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας. Διατριβή Ειδίκευσης. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 69 σ.
 2. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2001. Μελέτη ασβεστοποίησης των κρυσταλλικών ασβεστόλιθων Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 196 σ.
 3. Τσιραμπίδης Α και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 1998. Σύσταση και προέλευση των σύγχρονων ποτάμιων αποθέσεων του Έβρου (Θράκη). 8ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Ε., Πάτρα, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 32/2: 329-337. (ΚΡΙΤ)
 4. Φιλιππίδης Α., Φιλιππίδης Σ. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 1998. Γεωφυσικές, Ορυκτολογικές και Γεωχημικές Μελέτες πριν την Εξόρυξη Ανθρακικών Πετρωμάτων. 1ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Προοπτικής της Θάσου, Πρίνος Θάσου, Πρακτικά, 189-196.
 5. KANTIRANIS N., Filippidis A., Tsirambides A., Christaras V. and Kassoli-Fournaraki A., 1998. Volatilization of arsenic during calcination of crystalline limestone from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia, Greece. 4th International Conference on Environmental Pollution-Toxic Metals, Thessaloniki, Proceedings, 73-78. (ΚΡΙΤ)
 6. KANTIRANIS N., Tsirambides A., Filippidis A. and Christaras B., 1999. Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32: 546-551. (5-Year Impact Factor = 1,507)
 7. Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. and KANTIRANIS N., 2000. Chromites in the Southern sector of Xerolivado mine of Vourinos, Macedonia, Greece. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 485-497. (ΚΡΙΤ)
 8. Φιλιππίδης Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Σ. και Κασώλη-Φουρναράκη Α., 2000. Ο ρόλος της γεωφυσικής μεθόδου VLF, καθώς και της ορυκτολογικής και χημικής σύστασης στην αξιοποίηση των δολομιτικών και ασβεστιτικών ελληνικών μαρμάρων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ», Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, 79-85.
 9. Φιλιππίδης Σ., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α. και Κασώλη-Φουρναράκη Α., 2000. Περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της μεθόδου VLF και της ορυκτολογικής και χημικής σύστασης στην εκμετάλλευση του λευκού μαρμάρου της Καστανιάς Βερμίου. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 498-505. (ΚΡΙΤ)
 10. KANTIRANIS N., Filippidis A., Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A. and Christaras B., 2000. Environmental uses of lime from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia, Greece. 5th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Proceedings, 192-198. (ΚΡΙΤ)
 11. Γκοντελίτσας Α., Μισαηλίδης Π., Φιλιππίδης Α., Παυλίδου Ε. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2000. Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης τοξικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων με τον μαργαϊκό ασβεστόλιθο του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 96-110. (ΚΡΙΤ)
 12. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α., Χρηστάρας Β. και Κασώλη-Φουρναράκη Α., 2000. Μελέτη του κρυσταλλικού ασβεστόλιθου Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 184-195. (ΚΡΙΤ)
 13. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Χρηστάρας Β. και Κασώλη-Φουρναράκη Α., 2000. Yψηλού-ασβεστίου άσβεστος και υδράσβεστος του ασβεστόλιθου Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας για χρήση στην κατεργασία νερού. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 177-183. (ΚΡΙΤ)
 14. Τριανταφύλλου Α., Φιλιππίδης Α., Πάτρα Α., Παυλίδης Α. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2000. Συγκεντρώσεις, ορυκτολογία και μορφολογία αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην πόλη της Κοζάνης. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 452-462. (ΚΡΙΤ)
 15. Sachanidis Ch., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Iordanidis A. and KANTIRANIS N., 2000. Environmental aspects of trace elements in Ptolemais-Amynteon lignites, Northern Greece. 5th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Proceedings, 533-540. (ΚΡΙΤ)
 16. Κολοβός Ν., Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Καβουρίδης Κ., Κασώλη-Φουρναράκη Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Σταμούλης Κ. Σωτηρόπουλος Δ. και Λάσκος Κ., 2000. Οικονομική και περιβαλλοντική σημασία της συνεξόρυξης των ενδιάμεσων στείρων υλικών του λιγνιτωρυχείου νοτίου πεδίου ΛΚΠ-Α. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτικά, 212-222. (ΚΡΙΤ)
 17. KANTIRANIS N., Christaras B., Filippidis A. and Tsirambides A., 2000. The usage of ultrasonic techniques at calcination studies. European Commission, Directorate General X, Compatible materials recommendations for the preservation of European cultural heritage, PACT, 59: 231-237.
 18. KANTIRANIS N., Christaras B., Filippidis A. and Tsirambides A., 2001. The usage of ultrasonic techniques at calcination studies. International meeting "Aggregate 2001-Environment and Econοmy", Helsinki, Proceedings, 2: 389-394. (ΚΡΙΤ)
 19. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. και Χρηστάρας Β., 2001. Βιομηχανικές χρήσεις των ανθρακικών πετρωμάτων της Νήσου Θάσου (Ελλάς). 9ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Αθήνα, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 34/3: 1147-1154. (ΚΡΙΤ)
 20. KANTIRANIS N., 2003. Hydration of high-calcium quicklime with methanol-water mixtures. Construction and Building Materials, 17: 91-96. (5-Year Impact Factor = 2,134)
 21. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α., Χρηστάρας, Β., Τσιραμπίδης Α. και Κασώλη-Φουρναράκη Α., 1999. Ο ρόλος της οργανικής ύλης των ανθρακικών πετρωμάτων στη δραστικότητα της παραγόμενης ασβέστου. Γενική Επιστημονική Συνεδρία Ε.Γ.Ε., Αθήνα, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 33: 105-111. (ΚΡΙΤ)
 22. KANTIRANIS N., Filippidis A., Christaras B., Tsirambides A. and Kassoli-Fournaraki A., 2003. The role of organic matter of carbonate rocks in the reactivity of the produced quicklime. Materials and Structures, 36: 135-138. (5-Year Impact Factor = 1,507)
 23. Mouhtaris Th., Charistos D., KANTIRANIS N., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., and Tsirambides A., 2003. GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulpho-calcic fly ashes promoted by NaOH solutions. Microporous and Mesoporous Materials, 61: 57-67. (5-Year Impact Factor = 3,254)
 24. KANTIRANIS N., 2004. Re-cycling of sugar-ash: A raw feed material for rotary kilns. Waste Management, 24: 999-1004. (5-Year Impact Factor = 2,801)
 25. Σοφιανοπούλου Α., Λαμπρόπουλος Β. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2004. Μελέτη τεχνολογίας εφυαλωμένης κεραμικής σε αντικείμενα από ανασκαφή της Θεσσαλονίκης. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36/3: 1120-1128. (ΚΡΙΤ)
 26. KANTIRANIS N., Georgakopoulos A., Filippidis A., and Drakoulis A., 2004. Mineralogy and organic matter content of bottom ash samples from Agios Dimitrios power plant, Greece. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36/1: 320-326. (ΚΡΙΤ)
 27. KANTIRANIS N., Stamatakis M., Filippidis A., and Squires C., 2004. The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36/1: 89-96. (ΚΡΙΤ)
 28. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. και Δρακούλης Α., 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36/1: 446-453. (ΚΡΙΤ)
 29. Βογιατζής Δ., Δημητρίου Α., Παπαθανασίου Γ., Χρηστάρας Β., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α. και Μωραΐτη Ε., 2004. Καταπτώσεις βράχων κατά το σεισμό της 14/8/03 και πιθανά μέτρα προστασίας στο ανάντη πρανές του χωριού Δρυμώνας του δήμου Σφακιωτών, Ν. Λευκάδας. 10ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36/4: 1735-1742. (ΚΡΙΤ)
 30. Φιλιππίδης Α. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2005. Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Επιστημονική Συνεδρία Ε.Γ.Ε. με θέμα: «Γεωλογία της Θράκης και Σεισμοτεκτονική του ΒΑ Αιγαίου», Σαμοθράκη, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 37: 90-101.
 31. KANTIRANIS N., Filippidis A., and Georgakopoulos A., 2005. Investigation of the uptake ability of fly ashes produced after lignite combustion. Journal of Environmental Management, 76: 119-123. (5-Year Impact Factor = 3,161)
 32. Filippidis A., KANTIRANIS N., Drakoulis A. and Vogiatzis D. 2005. Quality, pollution, treatment and management of drinking waste, underground and surface waters, using analcime-rich zeolitic tuff from Samos island, Hellas. 7th Hellenic Hydrogeological Conference, Athens, Proc., v. II, 219-224. (ΚΡΙΤ)
 33. KANTIRANIS N., Filippidis A., Tsirambides A., and Christaras B., 2005. Thermal decomposition study of crystalline limestone using P-wave velocity. Construction and Building Materials, 19: 359-365. (5-Year Impact Factor = 2,134)
 34. Δρακούλης Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α. και Στεργίου Α., 2005. Δεσμευτική ικανότητα πλούσιων σε άμορφες φάσεις βιομηχανικών υλικών της νήσου Μήλου. 2ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, 55-63. (ΚΡΙΤ)
 35. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α., Δρακούλης Α. και Τσιραμπίδης Α., 2005. Μελέτη δεσμευτικής ικανότητας του μπεντονίτη της Μήλου και του αταπουλγίτη των Γρεβενών. 2ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, 105-112. (ΚΡΙΤ)
 36. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α., Βογιατζής Δ., Δρακούλης Α. και Καρατάσιος Γ., 2005. Καταλληλότητα της ποζολάνης της Νισύρου για χρήση σε παραδοσιακά κονιάματα. 2ο Συνέδριο Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας Ε.Γ.Ε., Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, 113-122. (ΚΡΙΤ)
 37. KANTIRANIS N., Chrissafis C., Filippidis A. and Paraskevopoulos K.M., 2006. Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18: 509-516. (5-Year Impact Factor = 1,557)
 38. Papadopoulou N.D., Lalia-Kantouri M., KANTIRANIS N. and Stratis A.J., 2005. Thermal and mineralogical contribution to the ancient ceramics and natural clays characterization. "MEDICTA 2005", 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Thessaloniki, Proceedings, 221-227. (ΚΡΙΤ)
 39. Papadopoulou N.D., Lalia-Kantouri M., KANTIRANIS N. and Stratis A.J., 2006. Thermal and mineralogical contribution to the ancient ceramics and natural clays characterization. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 84/1: 39-45. (5-Year Impact Factor = 1,445)
 40. Φιλιππίδης Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Δρακούλης Α. και Βογιατζής Δ., 2006. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. με θέμα: «Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης & της ευρύτερης περιοχής: Οι απόψεις του Α.Π.Θ.», Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, 273-279. (ΚΡΙΤ)
 41. KANTIRANIS N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Paraskevopoulos M.K., Zorba T., Squires C., and Charistos D., 2006. EPI-type zeolite synthesis from Greek sulpho-calcic fly ashes promoted by H2O2 solutions. Fuel, 85: 360-366. (5-Year Impact Factor = 3,791)
 42. Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Chatzistavrou X., Goudouri M., Chrissafis K., Zorba T., Koidis P., and Paraskevopoulos K.Μ., 2006. Micro-structural changes in sintered dental ceramics. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, προσωρινά πρακτικά: http://xxii-synedrio.physics.upatras.gr, θεματική ενότητα 5, 4 σ. (ΚΡΙΤ)
 43. Misaelides P., Gallios G., Sarri S., Zamboulis D., Pavlidou E., KANTIRANIS N., Anousis I., Zhuravlev I., and Strelko V.V., 2006. Separation of uranium from aqueous solutions using Al3+- and Fe3+-modified titanium- and zirconium phosphates. Separation Science and Technology, 41: 97-110. (5-Year Impact Factor = 1,203)
 44. Filippidis A. and KANTIRANIS N., 2007. Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213: 47-55. (5-Year Impact Factor = 2,403)
 45. Filippidis A., KANTIRANIS N., Stamatakis M., Drakoulis A. and Tzamos E., 2007. The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. 11th International Congress οf the Geological Society of Greece, Athens, Bull. Geol. Soc. of Greece, 40/1: 723-735. (ΚΡΙΤ)
 46. KANTIRANIS N., Filippidis A., Stamatakis M., Tzamos E. and Drakoulis A., 2007. A preliminary study of the Colemanite-rich tuff layer from the Sourides area, Karlovassi basin, Samos Island, Hellas. 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Bull. Geol. Soc. of Greece, 40/1: 769-774. (ΚΡΙΤ)
 47. KANTIRANIS N., Filippidis A., Vouta S., Drakoulis A., Koutles Th. and Tzamos E., 2007. The cation exchange capacity of industrial minerals and rocks of Milos Island. 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Bull. Geol. Soc. of Greece, 40/1: 775-780. (ΚΡΙΤ)
 48. Goudouri O.M., Stavrev S., Chatzistavrou X., KANTIRANIS N., Zorba T., Koidis P. and Paraskevopoulos K.M., 2007. Bioactive glass/Nanodiamonds system produced by the sol-gel technique: Study of bioactive behaviour. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, Πρακτικά, 182-183. (ΚΡΙΤ)
 49. Nikolić P.M., Paraskevopoulos K.M., Zorba T.T., Pavlidou E., KANTIRANIS N., Vujatović S.S., Aleksić O.A., Nikolić M.V., Ivetić T., Savić S., Labus N., and Blagojević V., 2007. Far infrared properties of sintered PbTe doped with boron. Science of Sintering, 39: 223-228. (5-Year Impact Factor = 0,318)
 50. Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Chatzistavrou X., Papadopoulou L., Paraskevopoulos K.M., Koidis P., 2008. Studying Dental Ceramic-Bioactive Glass Composites. Key Engineering Materials, 361-363: 881-884. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 51. Moussa A.M.A., KANTIRANIS N., Voudouris K.S., Stratis J.A., Ali M.F., Christaras V., 2009. Impact of soluble salts on the deterioration of Pharaonic and Coptic wall paintings in Al Qurna, Egypt: Mineralogy and Chemistry. Archaeometry, 51(2), 292-308. (5-Year Impact Factor = 1,522)
 52. Chatzistavrou X., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Koidis P., Hatzikraniotis E., Paraskevopoulos K., 2008. Characterization and in vitro bioactivity study of ternary glass-ceramic coatings. In: Synthesis and Surface Engineering of Three-Dimensional Nanostructures, R. Houbertz (ed), Materials Research Society Symposium Proceedings, 1054, 44-49. (ΚΡΙΤ)
 53. Βογιατζής Δ., Χρηστάρας Β., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Μοροπούλου Α., Μπακόλας Α. 2008. Αξιολόγηση της συμπαγοποίησης κονιαμάτων τσιμέντου-άμμου-φυσικού ζεόλιθου με τεχνικές υπερήχων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, T.E.E., Αθήνα, Πρακτικά, Β: 1099-1110. (ΚΡΙΤ)
 54. Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Chatzistavrou X., Zorba T., Sivropoulou A., Chrissafis K., Paraskevopoulos K.M., and Koidis P., 2008. Microstructural characterization and comparative evaluation of physical, mechanical and biological properties of three ceramics for metal-ceramic restorations. Dental Materials, 24: 1362-1373. (5-Year Impact Factor = 3,695)
 55. Goudouri O.M., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Chatzistavrou X., Papadopoulou L., Koidis P., and Paraskevopoulos K.M., 2009. A bioactive glass/dental porcelain system by the sol gel route: Fabrication and Characterization. Key Engineering Materials, 396-398, 95-98. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 56. Hatzistavrou E., Chatzistavrou X., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Chrissafis K., Boccaccini A.R., and Paraskevopoulos K.M., 2009. Sol-gel hydroxyapatite–CaO composites: Fabrication and Bioactivity Studies. Key Engineering Materials, 396-398, 99-102. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 57. Chatzistavrou X. KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Kontonasaki E., Boccaccini A.R., Koidis P., and Paraskevopoulos K.M., 2009. Dental ceramics modified by ternary glass-ceramic coatings: Characterization and in vitro bioactivity study. Key Engineering Materials, 396-398, 111-114. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 58. Goudouri O.M., Chatzistavrou X., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Chrissafis K., and Paraskevopoulos K.M., 2009. Study of the bioactive behavior of thermally treated modified 58S bioactive glass. Key Engineering Materials, 396-398, 131-134. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 59. Chatzistavrou X., Hatzistavrou E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Kontonasaki E., Chrissafis K., Koidis P., Paraskevopoulos K.M., and Boccaccini A.R., 2009. Novel glass-ceramics for dental application by sol gel technique. Key Engineering Materials, 396-398, 153-156. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 60. Kontonasaki E, KANTIRANIS N., Chatzistavrou X., Papadopoulou L., Paraskevopoulos K., and Koidis P., 2009. Studying Dental Ceramic-Bioactive Glass Composites. Key Engineering Materials, 361-363, 881-884. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 61. Moussa A. B., KANTIRANIS N., Voudouris K. S., Stratis J. A., Ali M. F., Christaras V., 2009. Diagnosis of weathered Coptic wall paintings in the Wadi El Natrun region, Egypt. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 152-257. (5-Year Impact Factor = 1,366)
 62. Charalambous A.C., Sakalis A.J., KANTIRANIS N.A., Papadopoulou L.C., Tsirliganis N.C., Stratis J.A., 2010. Cypriot Byzantine Glazed Pottery: The study of Paphos Workshops. Archaeometry, 52(4), 628-643. (5-Year Impact Factor = 1,522)
 63. Papadopoulos C., KANTIRANIS N., Vecchio S. and Lalia-Kantouri M., 2010. Lanthanide complexes of 3-methoxy-salicylaldehyde, thermal and kinetic investigation by simultaneous TG/DTG-DTA coupled with MS. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99(3), 931-938. (5-Year Impact Factor = 1,445)
 64. Bourliva A., Papadopoulos A., Giouri A., Papadopoulou L., and KANTIRANIS N., 2010. On the mineralogy, physical characteristics and the main elemental content of urban road dust particles from the historic centre of the city of Thessaloniki, Northern Greece. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Spec. Publ., 100, 31-38. (ΚΡΙΤ)
 65. KANTIRANIS N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C. and Filippidis A., 2010. Continuous extra-framework Na+ release from Greek analcime-rich tuffs on exchange with NH4+. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Spec. Publ., 100, 81-87. (ΚΡΙΤ)
 66. Hatzistavrou E., Chatzistavrou X., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Kontonasaki E., Boccaccini A.R., Paraskevopoulos K.M., 2010. Characterization of the bioactive behaviour of sol-gel hydroxyapatite-CaO and hydroxyapatite-CaO-bioactive glass composites. Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, 30(3), 497-502. (5-Year Impact Factor = 2,423)
 67. Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., KANTIRANIS N., Karamitsou V., Vogiatzis D., Filippidis S., 2010. Cyanobacteria remove by Hellenic natural zeolite. 3rd conference on small and decentralized water and waste-water treatment plants, May 14-16, 2010, Skiathos Island, Proc., 383-387. (ΚΡΙΤ)
 68. Tzamos E., Filippidis A., KANTIRANIS N., Sikalidis C., Tsirambidis A., Papastergios G., Vogiatzis D., 2010. Uptake ability of zeolitic rock from south Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. 12th Int. Congress, Patra, May 19-22, 2010, Bull. Geol. Soc. of Greece, 43/5, 2762-2772. (ΚΡΙΤ)
 69. Παπαστέργιος Γ., Σκόρδας Κ., Φιλιππίδης Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν. και Τζάμος Ε., 2010. Περιεκτικότητα σε αρσενικό και άλλα πιθανώς τοξικά ιχνοστοιχεία εδαφών τύπου fluvisols και lithosols του νομού Kαβάλας. 13ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, 20-22 Οκτωβρίου 2010, Λάρισα, Πρακτ. 151-159. (ΚΡΙΤ)
 70. Stratis J.A., Lalia-Kantouri M., Charalambous E., Charalambous A. and KANTIRANIS N., 2010. Thermal, chemical, and mineralogical characterization of ceramic tobacco pipes from Cyprus. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 104(2), 431-437. (5-Year Impact Factor = 1,445)
 71. Mahmoud Η.H.Μ., KANTIRANIS N., Stratis J., 2010. Salt damage on the wall paintings of the festival temple of Thutmosis III, Karnak temples complex, Upper Egypt. A case study. International Journal of Conservation Science, 1(3), 133-142.
 72. Χαραλάμπους Ε., Χαραλάμπους Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Στράτης Ι., 2010. Η γεωλογία της Κύπρου και ο ρόλος της στην ανάπτυξη του επιδαπέδιου ψηφιδωτού (δημιουργία βάσης δεδομένων). Επιστημονική Επετηρίς Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου 2009, 445-547. (ΚΡΙΤ)
 73. Roumeli E., Goudouri O.M., Yoganand C.P., Papadopoulou L., KANTIRANIS Ν., Selvarajan V. and Paraskevopoulos K.M., 2011. Study of the Bioactive Behavior of Hydroxyapatite/SiO2–CaO–MgO Glass-Ceramics Synthesized by Transferred Arc Plasma (TAP). Bioceramics Development and Applications, 1, 4 p., doi:10.4303/ bda/D110153.
 74. Theodorou G., Goudouri O.M., Kontonasaki E., Chatzistavrou X., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Paraskevopoulos K.M., 2011. Comparative bioactivity study of 45S5 and 58S bioglasses in organic and inorganic environment. Bioceramics Development and Applications, 1, 4 p. doi: 10.4303/bda/D110154.
 75. Goudouri O.M., Kontonasaki E., Theocharidou A., KANTIRANIS N., Chatzista-vrou X., Koidis P., and Paraskevopoulos K.M., 2011. Dental Ceramics/Bioactive Glass Composites: Characterization and Mechanical Properties Investigation. Bioceramics Development and Applications, 1, 4 p., doi: 10.4303/bda/D110257.
 76. KANTIRANIS N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G. and Filippidis A., 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+. Journal of Environmental Management, 92(6), 1569-1576. (5-Year Impact Factor = 3,161)
 77. Tzamos E., KANTIRANIS N., Papastergios G., Vogiatzis D., Filippidis A., Sikalidis C., Tsirambidis A., Vouta S., Kalampaliki S., 2011. Ammonium Exchange Capacity of the Zeolitic Rock from Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. Clay Minerals, 46, 179-187. (5-Year Impact Factor = 1,052)
 78. Mahmoud Η.H.Μ. Ali M., Pavlidou E., KANTIRANIS N., El-Badry A. el H., 2011. Characterization of plasters from Ptolemaic baths: new excavations near the Karnak temple complex, Upper Egypt. Archaeometry, 53(4), 693-706. (5-Year Impact Factor = 1,522)
 79. Chatzistavrou X., KANTIRANIS N., Kontonasaki E., Chrissafis K., Papadopoulou L., Koidis P., Boccaccini A.R. and Paraskevopoulos K.M. 2011. Thermal analysis and in vitro bioactivity of bioactive glass-alumina composites. Materials Characterization, 62, 118-129. (5-Year Impact Factor = 1,783)
 80. Mahmoud H.H.M., KANTIRANIS N.A. and Stratis J.A., 2011. Mineralogical Characterization of the Weathering Crusts Covering the Ancient Wall Paintings of the Festival Temple of Thutmosis III, Karnak Temple Complex, Upper Egypt. In: Turbanti-Memmi I. (ed.), Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 13-16/5/2008, Siena, Italy, eBook, Springer, 261-266. (ΚΡΙΤ)
 81. Mahmoud H.H.M., KANTIRANIS N.A., Pavlidou E., and Stratis J.A., 2011. Scientific Characterization of Roman Age Over-Paintings at Luxor Temple, Upper Egypt: Preliminary Results. In: Turbanti-Memmi I. (ed.), Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 13-16/5/2008, Siena, Italy, eBook, Springer, 267-272. (ΚΡΙΤ)
 82. Παπαστέργιος Γ., Τζάμος Ε., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α., Βογιατζής Δ., Γιούρη Α., Βαβελίδης Μ., Χαραλαμπή Β., 2011. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτων της περιοχής Aσβεστοχωρίου–Xορτιάτη. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη, Πρακτ. 7 σ. (ΚΡΙΤ)
 83. Μπουρλίβα Α., Χριστοφορίδης Χ., Παπαδόπουλος Α., Γιούρη Α., Παπαδοπούλου Λ., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Κόλλιας Π. και Φυτιάνος Κ., 2011. Προσδιορισμός της ορυκτολογίας, της μορφολογίας και της επιβάρυνσης σε βαρέα μέταλλα της σκόνης των δρόμων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη, Πρακτ. 8 σ. (ΚΡΙΤ)
 84. Τζάμος Ε., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Παπαστέργιος Γ., Φιλιππίδης Α., Σικαλίδης Κ., Τσιραμπίδης Α., 2011. Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων ζεολιθικών τόφων (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη, Πρακτ. 8 σ. (ΚΡΙΤ)
 85. Goudouri O.M., Kontonasaki E., Theocharidou A., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Chatzistavrou X., Koidis P., Paraskevopoulos K.M., 2011. Modifying a dental ceramic by bioactive glass via the sol–gel route: Characterization and bioactivity investigation. Materials Chemistry and Physics, 125 (1-2), 309–313. (5-Year Impact Factor = 2,385)
 86. Bourliva A., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Aidona E., Christoforidis C. and Kollias P., 2011. On the morphology, geochemical characteristics and magnetic properties of urban road dust particles from the historic center of city of Thessaloniki, Greece. 12th International Conference on Environmental Science and Techno-logy, Sept 8-10, 2011, Rhodes, Greece, Proc., vol. A, 238-245. (ΚΡΙΤ)
 87. Mahmoud Η.H.Μ., KANTIRANIS N.A., Ali M.F. and Stratis J.A., 2011. A Preliminary Diagnostic Study of the Chromatic Alterations of the Wall Paintings of the Festival Hall of Thutmosis III, Karnak Temples Complex, Upper Egypt. Restoration of Buildings and Monuments, 17(1): 49–60.
 88. Filippidis A., Tsirambides A., KANTIRANIS N., Tzamos E., Vogiatzis D., Papastergios G., Papadopoulos A., and Filippidis S., 2011. Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (N. Greece) using Hellenic Natural Zeolite. In: Lambrakis N., Stournaras G. and Katsanou K. (eds), Environmental Earth Sciences, Advances of the research of aquatic environment v.2, Springer, 435-442.
 89. Filippidis Α., Papastergios G., KANTIRANIS N., Michailidis K., Chatzikirkou A., Katirtzoglou K., 2011. The species of Silene compacta Fischer as indicator of zinc, iron and copper mineralization. Chemie der Erde–Geochemistry, 72(1): 71-76. (5-Year Impact Factor = 1,671)
 90. Σαμαρά Κ., Αργυρόπουλος Α., Γρηγοράτος Θ. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Παπαδοπούλου Λ., 2011. Χημική και ορυκτολογική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 της Θεσσαλονίκης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας “Η χημεία στις συνθήκες κρίσης και οι προτάσεις της για την ανάπτυξη». Θεσσαλονίκη, 9-12/12/2011. e-Πρακτικά, Ενότητα I: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 6 σ. (ΚΡΙΤ)
 91. Manda M., Goudouri O.M., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Zorba T., Chrissafis K., Paraskevopoulos K.M., Koidis P., 2012. The impact of sintering temperature on the bioactive glass dental porcelain composite material. Key Engineering Materials 493-494: 80-84. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 92. Theodorou G., Goudouri O.M., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Yugeswaran S., Kobayashi A., Paraskevopoulos K.M., 2012. Comparative evaluation of the bioactive behavior of HA and ZrO2 reinforced coatings. Key Engineering Materials 493-494: 447-452. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 93. Vatali A., Siarampi E., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Zorba T., Vouroutzis N., Paraskevopoulos K.M., Koidis, P., 2012. Effect of in vitro ageing on a cold isostatic-pressed zirconia ceramic for all ceramic restorations. Key Engineering Materials 493-494: 604-608. (5-Year Impact Factor = 0,590)
 94. Γεωργιάδης Ι.Κ., Τζάμος Ε., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Παπαδοπούλου Λ., Τσιραμπίδης Α. και Φιλιππίδης Α., 2012. Συμβολή στην ορυκτολογία του βολλαστονίτη Ξάνθης-Κιμμερίων (Θράκη, Ελλάδα). Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., Ειδ. Τομ. 101, 17-21.
 95. Siarampi E., Kontonasaki E., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Zorba T., Paraskevopoulos K.M., and Koidis P., 2012. Flexural strength and the probability of failure of cold isostatic pressed zirconia core ceramics. Journal of Prosthetic Dentistry, 108: 84-95. (5-Year Impact Factor = 1,754)
 96. Filippidis A., KANTIRANIS N., Vogiatzis D., Tzamos E., Papastergios G. and Filippidis S., 2012. Odourless-cohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. International Conference Protection and Restoration of the Environment XI, July 3-6, 2012, Thessaloniki, Proc., pp. 582-588. (ΚΡΙΤ)
 97. Bourliva A., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Christoforidis C. and Kollias P., 2012. Heavy metals in road dusts from the center of the city of Thessaloniki, Greece: A mineralogical and chemical assessment. International Conference Protection and Restoration of the Environment XI, July 3–6, 2012, Thessaloniki, Proc., pp. 1040-1049. (ΚΡΙΤ)
 98. Sikalidis C., Filippidis A., Papastergios G., KANTIRANIS N., 2012. Vermiculite in fluidized bed as decontaminating agent for liquid phases. Water, Air & Soil Pollution, 223(9), 5637-5641. (5-Year Impact Factor = 1,892)
 99. 96. Manda M., Goudouri O.-M., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Christofilos D., Triantafyllidis K., Chrissafis K., Paraskevopoulos M.K., Koidis P., 2012. The effect of high tempered firing cycle on the bioactive behavior of sol–gel derived dental porcelain modified by bioactive glass. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 63, 481–494. (5-Year Impact Factor = 1,808)
 100. Behlivani S., Melfos V., KANTIRANIS N., Sikalidis C., Vavelidis M., Tsirambides A., 2012. Mineralogical, geochemical and isotopic characteristics of carbonates rocks from Larissa County, Central Greece. SGEM2012: 12th Int. Multidisciplinary Scientific Geoconference, June 17-23, 2012, Albena, Bulgaria, Proc., v1, pp. 173-180. (ΚΡΙΤ)
 101. Manda M., Goudouri O.-M., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Christofilos D., Triantafyllidis K., Paraskevopoulos K.M., and Koidis P., 2012. Material characterization and bioactivity evaluation of dental porcelain modified by bioactive glass. Ceramics International, 38(7): 5585-5596. (5-Year Impact Factor = 1,896)
 102. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Παπαδοπούλου Λ., Ζάνης Π., Κόλλιας Π. και Μπουρλίβα Α., 2012. Ορυκτολογικά, μορφολογικά και χημικά χαρακτηριστικά σκόνης Σαχάρας που κατέπεσε ως λασποβροχή στην πόλη του Βόλου. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8-10/9/2012, Πρακτ., 63-69. (ΚΡΙΤ)
 103. Vogiatzis D., KANTIRANIS N., Filippidis A., Tzamos E. and Sikalidis C., 2012. Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties. Geosciences, 2(4): 298-307.
 104. Χαραλάμπους X.A., Χαραλάμπους N.E., Βιολάρης Γ., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ N. και Στράτης I., 2012. Μελέτη Εφυαλωμένης Κεραμικής από τη Λάπηθo και τη Λευκωσία με Μικρo-Φασματοσκοπία Φθoρισμού Ακτίνων-Χ (μ-ΧRF) και Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ (XRD). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου έτους 2010, 537-550.
 105. Mahmoud H.M., KANTIRANIS N., and Stratis J., 2012. A technical characterization of roman plasters, Luxor temple, Upper Egypt. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 12(2): 81-93.
 106. Theodorou G., Goudouri O.-M., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Yugeswaran S., Kobayashi A., Paraskevopoulos K.M., 2012. Comparative evaluation of the bioactive behavior of HA and ZrO2 reinforced coatings. Key Engineering Materials, 493-494, 447-452.
 107. Bounartzi M., Panagopoulou A., KANTIRANIS N., Malamataris S., and Nikolakakis I., 2013. Effect of plasticiser type on the hot melt extrusion of venlafaxine hydrochloride. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 66(2): 297–308. (5-year Impact Factor = 2,326)
 108. Filippidis A., Godelitsas A., KANTIRANIS N., Gamaletsos P., Tzamos E. and Filippidis S., 2013. Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(2): 920-926.
 109. Zaimis S., Vavelidis M., Melfos V., KANTIRANIS N., Alifragkis D., and Daftsis E., 2013. Mineralogical composition of the Olympias tailings in NE Chalkidiki, N Greece. 6th International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry, 30 June – 3 July 2013, Milos island, Greece, Proc., 6p. (ΚΡΙΤ)
 110. Κόλλιας Π., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Σαμαρά Κ., Ζάνης Π. και Πυθαρούλης Ι., 2014. Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου 2012 απο την ανεξέλεγκτη καύση βιομάζας για οικιακή θέρμανση. 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. e-Πρακτικά, 8σ. (ΚΡΙΤ)
 111. Filippidis A., KANTIRANIS N., Tziritis E., Tzamos E., 2014. The use of Hellenic natural zeolite (HENAZE) in the purification of Thessaloniki industrial area wastewaters. 10th International Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki, 2014. Proc., 187-193. (ΚΡΙΤ)
 112. Georgiadis I., Papadopoulos A., KANTIRANIS N., Filippidis A. and Tsirambides A., 2014. Sorption of malachite green from aqueous solutions onto Greek raw diasporic bauxite. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(2): 606–615. (5-year Impact factor = 0,611)
 113. Georgiadis K.I., Koroneos A., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Tamparopoulos E.A. and Tsirambides A., 2014. Using detrital garnets to determine provenance: a case study from the Vertiskos Unit (Serbomacedonian Massif, N. Greece). Mineralogy and Petrology, 108: 187–206. (5-year Impact Factor = 1,708)
 114. Goudouri O.-M., Kontonasaki Ε., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Lazaridis N., Chrissafis K., Chatzistavrou X., Koidis P., and Paraskevopoulos K.M., 2014. Towards the synthesis of an experimental bioactive dental ceramic. Part I: Crystallinity characterization and bioactive behavior evaluation. Materials Chemistry and Physics, 145: 125-134. (5-Year Impact Factor: 2,283)
 115. Kazakis N., KANTIRANIS N., Vogiatzis D., Pavlou A. and Zavridou E., 2014. Estimation of saturated hydraulic conductivity with field and empirical methods and the role of sediment maturity. 10th International Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki, 2014. Proc., 315-323. (ΚΡΙΤ)
 116. Siarampi E., Kontonasaki E., Andrikopoulos S.K., KANTIRANIS N., Voyiatzis A.G., Zorba T., Paraskevopoulos K.M., Koidis P., 2014. Effect of in vitro aging on the flexural strength and probability to fracture of Y-TZP zirconia ceramics for all-ceramic restorations. Dental Materials, 30(12): e306–e316. (5-Year Impact Factor: 5,155)
 117. Tzamos E., Tziritis E., Vogiatzis P., Matzari C., KANTIRANIS N., Filippidis A., Theodosiou N. and Fytianos K., 2014. Suitability of potable groundwater reserves of Thermi Municipality (Macedonia, Northern Greece) and definition of main hydrogeochemical signatures. 12th Intern. Conf. “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, 2014. Proc., 272-276. (ΚΡΙΤ)
 118. Vatali A., Kontonasaki Ε., Kavouras P., KANTIRANIS Ν., Papadopoulou L., Paraskevopoulos K.M. and Koidis P., 2014. Effect of heat treatment and in vitro aging on the microstructure and mechanical properties of cold isostatic-pressed zirconia ceramics for dental restorations. Dental Materials, 30(10): e272–e282. (5-Year Impact Factor: 5,155)
 119. Filippidis A., KANTIRANIS N., Papastergios G. and Filippidis S., 2015. Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Basic and Applied Research International, 7(1): 1-8.
 120. Filippidis A., Papastergios G., KANTIRANIS N. and Filippidis S., 2015. Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Global Ecology and Environment, 2(4): 221-226.
 121. Kazakis N., KANTIRANIS N., Voudouris K.S., Mitrakas M., Kaprara E. and Pavlou A., 2015. Geogenic Cr oxidation on the surface of mafic minerals and the hydrogeological conditions influencing hexavalent chromium concentrations in groundwater. Science of the Total Environment, 514: 224-238. (5-Year Impact Factor = 5,102)
 122. Kontonasaki E., Bakopoulou A., Theocharidou A., Theodorou S.G., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Bousnaki M., Chatzichristou C., Papachristou E., Paraskevopoulos K.M., Koidis P., 2015. Effective cell growth potential of Mg-based bioceramic scaffolds towards targeted dentin regeneration. Balkan Journal of Dental Medicine, 19: 75-85.
 123. Ιωαννίδης Μ., Χαραλάμπους Ε. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2015. Χρωστικές ουσίες και ορυκτολογική σύσταση κονιαμάτων από τμήματα τοιχογραφημένων επιχρισμάτων της Πύλης Αμαθούντας στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, Κύπρος. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, 103: 13-16.
 124. Καζάκης Ν., Βουδούρης Κ., Τζόλλας Ν., Παύλου Α., Σωτηριάδης Μ. και ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., 2015. Ποιοτικά χαρακτηριστικά τoυ υπόγειoυ νερoύ στη λεκάνη του Ανθεμούντα, Βόρεια Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, 103: 17-20.
 125. Κηπουρός Ν., Σολδάτος Τ., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν. και Τιμοθεάδου Ε.Ν., 2015. Σχηματισμός γραφίτη σε πηγματοειδή της σειράς των μιγματιτικών βιοτιτικών γνευσίων του καλύμματος της ανώτερης τεκτονο-μεταμορφικής ενότητας Σιδηρόνερου στην κεντρική Ροδόπη. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, 103: 21-26.
 126. Λιβάς A., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν. και Φιλιππίδης Α., 2015. Ορυκτοχημεία και μοναδιαία κυψελίδα του αντιμονίτη Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, 103: 31-33.
 127. Μυτιγλάκη Χ., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Φιλιππίδης Α. Και Σταματάκης Μ., 2015. Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με κλινοπτιλόλιθο, ανάλκιμο, φιλλιψίτη και μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, 103: 51-54.
 128. Στεφάνου Ε., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Χατζηχαραλάμπους Κ., Σταματάκης Μ., Γεωργιάδης Γ., 2015. Ορυκτολογικά και χημικά χαρακτηριστικά διατομιτών της Ν. Λήμνου. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, 103: 65-68.
 129. Bakopoulou A., Papachristou E., Bousnaki M., Hadjichristou C., Kontonasaki E., Theocharidou A., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Zachariadis G., Leyhausen G., Geurtsen W. and Koidis P., 2016. Human treated dentin matrices combined with Zn-doped, Mg-based bioceramic scaffolds and human dental pulp stem cells towards targeted dentin regeneration. Dental Materials, 32: e159–e175. (5-Year Impact Factor = 5,155).
 130. Beketova A., Poulakis N., Bakopoulou A., Zorba T., Papadopoulou L., Christofilos D., KANTIRANIS N., Zachariadis A.G., Kontonasaki E., Kourouklis A.G., Paraskevopoulos M.K., Koidis P., 2016. Inducing bioactivity of dental ceramic/bioactive glass composites by Nd:YAG laser. Dental Materials, 32: e284–e296. (5-Year Impact Factor = 5,155).
 131. Filippidis A., KANTIRANIS N. and Tsirambides A. 2016. The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4): 1820-1828.
 132. Filippidis A., Tziritis E., KANTIRANIS N., Tzamos E., Gamaletsos P., Papastergios G., Filippidis S. 2016. Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(42): 19702-19712.
 133. Hatzigiannakis E., KANTIRANIS N., Tziritis E., Filippidis A., Arampatzis G., and Tzamos E., 2016. The use of HEU-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: experimental study on the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4): 2145-2154. (ΚΡΙΤ)
 134. Kazakis N., KANTIRANIS N., Kaprara M., Mitrakas M., Vargemezis G., Voudouris K., Chatzipetros A., Kalaitzidou K. and Filippidis A., 2016. Potential toxic elements (PTEs) in ground and spring waters, soils and sediments: an interdisciplinary study in Anthemountas basin, N. Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4): 2171-2181. (ΚΡΙΤ)
 135. Kollias P., KANTIRANIS N., Samara C., Pytharoulis I. and Zanis P., 2016. Seasonal variations of the mineralogical composition and the organic matter content of falling dust in Thessaloniki during 2012-13. In: Karakostas S.T., Bais F.A. and Nastos T.P. (eds) Perspectives on Atmospheric Sciences, Springer Atmospheric Sciences book series, 949-956. (ΚΡΙΤ)
 136. Nikolaidou P., Triantafyllou A., KANTIRANIS N., and Filippidis A., 2016. Mineralogical composition of suspended particles PM10 in the Ptolemais-Kozani area Macedonia, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4): 1045-1051. (ΚΡΙΤ)
 137. Samara C., KANTIRANIS N., Kollias P., Planou S., Kouras A., Besis A., Manoli E., and Voutsa D., 2016. Spatial and seasonal variations of the chemical, mineralogical and morphological features of quasi-ultrafine particles (PM0.49) at urban sites. Science of the Total Environment, 553: 392–403. (5-Year Impact Factor = 5,102)
 138. Skordas K., Papastergios G., Filippidis A., and KANTIRANIS N., 2016. A geochemical investigation of soils, apples and leaves in Agia area, Central Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4): 2271-2180. (ΚΡΙΤ)
 139. Theodorou S.G., Kontonasaki E., Theocharidou A., Bakopoulou A., Bousnaki M., Hadjichristou C., Papachristou E., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Chrissafis K., Paraskevopoulos M.K., and Koidis T.P., 2016. Sol-gel derived Mg-based ceramic scaffolds doped with Zinc or Copper ions: Preliminary results on their synthesis, characterization, and biocompatibility. International Journal of Biomaterials, v. 2016, Article ID 3858301, 11 pages. doi: 10.1155/2016/3858301.
 140. Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis P., Matzari C., KANTIRANIS N., Filippidis A., Theodosiou N., and Fytianos K. 2016. Quality assessment and hydrogeochemical status of potable water resources in a suburban area of northern Greece (Thermi Municipality, central Macedonia). Desalination and Water Treatment, 57(25): 11462-11471. (5-Year Impact Factor = 1,643)
 141. Zaimis S., Vavelidis M., Alifragkis D., Melfos V., KANTIRANIS N., Daftsis E. and Gazea E., 2016. Mineralogical and geochemical characterization of the Olympias mine tailings, NE Chalkidiki, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4): 2088-2097. (ΚΡΙΤ)
 142. Τοκατλίδου Β., Ιορδανίδης Α., Ασβεστά Α., ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Οικονομίδης Σ. και Καραπαναγιώτης Ι., 2017. Φυσικοχημικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του θεραπευτικού πηλού Λιανοβροχίου Βέροιας. 6ο Περιβαλλοντικό συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017, e-πρακιτικά, 9 p. (ΚΡΙΤ)
 143. Dessou N.S., Theodorou G.S., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Zorba T., Patsiaoura D., Kontonasaki E., Chrysaffis K., Koidis P., and Paraskevopoulos K.M., 2017. Influence of strontium for calcium substitution on the glass-ceramic network and biomimetic behavior in the ternary system SiO2-CaO-MgO. Journal of Materials Science, 52(15): 8871-8885. (5-Year Impact Factor = 2,522)
 144. Kazakis N., KANTIRANIS N., Kalaitzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Tsourlos P., Zouboulis A., and Filippidis A. 2017. Origin of hexavalent chromium in ground waters: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece. Science of the Total Environment, 593–594: 552–566. (5-Year Impact Factor = 5,102)
 145. Pandoleon P., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Pliatsikas N., Patsalas P., Papadopoulou L., Zorba T., Paraskevopoulos M.K., and Koidis P., 2017. Aging of 3Y-TZP dental zirconia and yttrium depletion. Dental Materials, 33: e385–e392. (5-Year Impact Factor = 5,155)
 146. Papastergios G., KANTIRANIS N., Filippidis A., Sikalidis C., Vogiatzis D., and Tzamos E., 2017. HEU-type zeolitic tuff in fixed bed columns as decontaminating agent for liquid phases. Desalination and Water Treatment, 59: 94–98. (5-Year Impact Factor = 1,643)
 147. Theocharidou A., Bakopoulou A., Kontonasaki E., Papachristou E., Hadjichristou C., Bousnaki M., Theodorou G., Papadopoulou L., KANTIRANIS N., Paraskevopoulos K., and Koidis P., 2017. Odontogenic differentiation and biomineralization potential of dental pulp stem cells inside Mg-based bioceramic scaffolds under low-level laser treatment. Lasers in Medical Science, 32: 201–210. (5-Year Impact Factor = 2,505)
 148. Ziozios N., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Papadogiannis Y., and Koidis P., 2017. The influence of sandblasting and aging on Y-TZP ceramic during static and dynamic loading. Ceramics-Silikáty, 61(2): 81-90. (5-Year Impact Factor = 0,636)
 149. Avgerinos T., KANTIRANIS N., Panagopoulou A., Malamataris S., Kachrimanis K., and Nikolakakis I., 2007. Mechanical properties and drug release of venlafaxine HCl solid mini matrices prepared by hot-melt extrusion and hot or ambient compression. Drug development and industrial pharmacy, https://doi.org/10.1080 /03639045.2017.1391839.
 150. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν., Χαραλάμπους Ε. και Ιωαννίδης Μ., 2017. Χρωστικές ουσίες και σύσταση κονιαμάτων από τμήματα τοιχογραφημένων επιχρισμάτων της Πύλης Αμαθούντας στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, Κύπρος. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (in press).
 151. KΑΝΤΗΡΑΝΗΣ N., Χαραλάμπους E., Ιερωνυμίδου M. και Κούννου X., 2017. Εκτίμηση βλαβών των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην Καστελλιώτισσα, Λευκωσία, Κύπρος. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (in press).
 152. KΑΝΤΗΡΑΝΗΣ N., Χαραλάμπους E., Ιερωνυμίδου M. και Κούννου X., 2017. Εκτίμηση βλαβών των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιερό της Αφροδίτης, Παλαίπαφος, Κύπρος. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (in press).
 153. KΑΝΤΗΡΑΝΗΣ N., Χαραλάμπους E., Ιερωνυμίδου M. και Κούννου X., 2017. Φθορά των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της Πύλης Αμμοχώστου, Λευκωσία, Κύπρος. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (in press).
 154. Floros G.D., Kokkari A.I., Kouloussis N.A., KANTIRANIS N.A., Damos P., Filippidis A.A., and Koveos D.S., 2017. Evaluation of the natural zeolite lethal effects on adults of the bean Weevil under different temperatures and relative humidity regimes. Journal of Economic Entomology (in press). (5-Year Impact Factor = 1,865)
 155. Palla E.-S., Kontonasaki E., KANTIRANIS N., Papadopoulou L., Zorba T., Paraskevopoulos M.K., and Koidis P., 2017. Color stability of lithium disilicate ceramics after aging and immersion in common beverages. Journal of Prosthetic Dentistry (in press). (5-Year Impact Factor: 2,201)
 156. Spathis P., Karapanagiotis I., Manoudis P., KANTIRANIS N., Zacharopoulou A., 2017. Protection of dolomite marble against salts weathering with titanium dioxide nanocomposite coatings. HSOA Journal of Modern Chemical Sciences (in press).
 157. Stefanou E., KANTIRANIS N., Chatzicharalambous K., Stamatakis M., and Georgiadis G., 2017. Diatomaceous silica in environmental applications. A case study from the lacustrine deposit of Limnos island, Aegean Sea Greece. Elsevier (in press).
 158. Tzamos E., Kapsiotis A., Filippidis A., Koroneos A., Grieco G., Ewing-Rassios A., KANTIRANIS N., Papadopoulos A., Gamaletsos P.N., and Godelitsas A., 2107. Metallogeny of the chrome ores of the Xerolivado-Skoumtsa mine, Vourinos ophiolite, Greece: Implications on the genesis of IPGE-bearing high-Cr chromitites within a heterogeneously depleted mantle section. Ore Geology Reviews (in press). (5-Year Impact Factor = 3,449)
©2020 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος